УСТАВ НА УН

УСТАВ
На
Сдружение „Училищно Настоятелство
на ВТОРО СОУ „АКАДЕМИК ЕМИЛИЯН СТАНЕВ”
гр. София
 1. ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Сдружение „Училищно Настоятелство на Второ СОУ „Академик Емилиян Станев“, гр.София, наричано по-долу само „Настоятелство” е доброволно, неполитическо, неправителствено, нестопанско, нерелигиозно сдружение с нестопанска цел, регистрирано и действащо на основание ЗЮЛНЦ, Закона за народната просвета и този устав.
Чл.2. Настоятелството има за свое седалище и адрес на управление: град София, район „Витоша“, улица „Генерал Суворов“ 36.
Чл.З. Предмет на дейност на Настоятелството е: подпомагане на материалното осигуряване на учебно-възпитателния процес на децата в училището, поддръжка и подобряване на материалната база на училището, организиране на допълнителни извънкласни и извънучилищни форми на обучение по различни учебни предмети, спортове и изкуства, с цел да се поддържа благоприятна за развитието на децата материална и духовна среда, създаване на условия, според възможностите на Настоятелството за подобряване на социалната интеграция на децата, произхождащи от т.н. „рискови групи“. Настоятелството може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната си дейност, включваща организиране на допълнителни извънкласни и извънучилищни форми на обучение по различни учебни предмети, спортове и изкуства, като използва прихода за постигане на определените в устава цели.
Чл.4. /1/ Настоятелството се създава като организация за общественополезна дейност с цел да:
 1. подпомага финансово поддръжката на училищната сграда и имущество на 2-ро СОУ „Академик Емилиян Станев“;
 2. набира средства за разширяване на материалната база на училището за разкриване на нови форми на обучение;
 3. набира средства за осигуряване на възможности в училището да се разкриват допълнителни стопански дейности, съобразени със спецификата на учебния процес;
 4. реализира според възможностите си различни извънкласни форми на обучение и възпитание на учениците;
 5. консолидира усилията на всички родители и учители за подобряване на материалната база и на учебно-възпитателния процес в училището;
 6. реализира различни форми на сътрудничество с трети лица и организации за набиране на средства за нуждите на училището;
 7. подпомага в дейността длъжностните лица в училището за решаване на всички въпроси, свързани с неговото управление.
/2/За постигане на целите си Настоятелството:
 1. обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на училището;
 2. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване;
 3. подпомага изграждането и поддържането на материално техническата база на училището;
 4. участва при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците от училището и при възможност осигуряват закупуването им;
 5. съдейства при организиране на ученическото хранене,осигуряване на транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището;
 6. подпомага създаването и реализирането на възпитателно- образователни програми по проблемите на децата и учениците;
 7. подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение;
 8. съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;
 9. съдейства за включване на родителите при организирането на свободното време на децата и учениците;
 10. предлага мерки за подобряване на дейността на училището;
 11. организират обществеността за подпомагане на училището;
 12. сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета;
 13. организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
 14. подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията, тютюнопушенето, употребата на алкохол и други вредни влияния върху децата и учениците;
 15. подпомага социално слабите деца и ученици;
 16. съдейства на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните;
 17. участва при избора на ученическо облекло;
 18. Кандидатства за получаване на финансиране за изпълнение на своите цели по програми, органирани от Европейския съюз и други лица;
 19. Извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с осъществяването на основния предмет на дейност на Настоятелството.
Чл.5 Настоятелството се създава без срок.
II. ЧЛЕНСТВО В НАСТОЯТЕЛСТВОТО
Чл.6 В Настоятелството могат да членуват родители на деца, обучаващи се в училището, негови учители и служители и физически лица, които работят за реализиране на целите на УН съгласно този устав.
Чл.7 Училищният настоятел има следните праза и задължения:
 1. да участва в работата на Настоятелството;
 2. да избира и да бъде избиран за член на органите на Настоятелството;
 3. свободно да изразява мнението си по всички въпроси от компетенциите на Настоятелството и дейността на училището;
 4. да спазва Устава на Настоятелството;
 5. да оказва активно съдействие и да дава своя принос за реализиране целите на Настоятелството в съответствие със своите възможности;
 6. да заплаща членски внос в Настоятелството в размер, определен от Общото събрание.
Чл.8 Членството в Настоятелството възниква след подаване на молба до Съвета на настоятелите и след решение на Съвета на настоятелите. Нужно е кандидат- настоятелят да е присъствал на поне пет текущи работни срещи на настоятелите в рамките на една учебна година. Приемането на новия член става с обикновено мнозинство или с повече от половината от гласовете на присъстващите.
Чл.9 Членството в Настоятелството се прекратява с писмено заявление на училищния настоятел до Съвета на настоятелите и важи от деня на депозирането на заявлението в него.
Чл.10 Съветът на настоятелите на Настоятелството може да изключи член на Настоятелството, който системно или грубо наруши този Устав или Правилника за реда за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на сдружението, или с действията си пречи за постигането на целите на Настоятелството или уронва неговия престиж. Изключването става с мнозинство 2/3 от всички членове на Съвета на настоятелите.
Чл.11 /1/ Членството в Настоятелството се прекратява по право, когато:
 1. децата на настоятелите завършат курса на обучение в училището;
 2. за учителите – членове на Настоятелството, когато бъдат прекратени трудовите им правоотношения с училището;
 3. при смърт на настоятел,
 4. при поставянето му под пълно или частично запрещение,
 5. при лишаването му от родителски права върху детето, което учи в училището.
/2/В случаите по ал.1, т.1 и 2 членът на Настоятелството може да изяви желание да продължи членството си с молба до Съвета на Настоятелите. В такъв случай Съветът на Настоятелите взема решение по молбата.
Чл.12 При прекратяване на членството Настоятелството не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Настоятелството е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.
   1. УПРАВЛЕНИЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
Чл.13/1/ Органи на Настоятелството:
 • Общо събрание на Училищното Настоятелство;
 • Съвет на настоятелите; и
 • Контролен съвет.
/2/ Настоятелството се свиква на редовно общо събрание най-малко един път в годината.
/3/ Общото събрание се свиква от Съвета на Настоятелите по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на настоятелството в град София. Ако в последния случай Съветът на Настоятелите в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от Софийски градски съд по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
/4/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/5/ Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата на училището или се публикува на електронната страница на Сдружението, най-малко две седмици преди насрочения ден.
Чл. 14 Общото събрание се провежда на открити заседания, като те са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на Настоятелството. Кворумът се установява от председателстващия събранието чрез полагане на подписи в списък на членовете на Настоятелството, който се заверява от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола.
Чл.15/1/ При липса на кворум, началото на събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като се счита редовно, независимо от броя на присъстващите на събранието.
/2/ При гласуване всеки член на Общото събрание има право на един глас.
/3/ Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
/4/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл.16/1/ Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от броя на присъстващите на събранието, освен ако законът или този устав изискват друго.
/2/ Решенията по чл.18, IV, т.1 и 5 от Устава се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл.17 Съветът на настоятелите на Настоятелството поддържа интернет страница на Настоятелството, на която се публикува актуална информация за осъществяваната от него дейност. .
Чл.18/1/ Общото събрание на Настоятелството:
 1. приема, изменя и допълва Устава на Настоятелството;
 2. приема правила за осъществяване на общественополезна дейност и други вътрешни актове;
 3. избира измежду членовете на Настоятелството Съвет на настоятелите и Контролен съвет на Настоятелството в състав, както следва:
 • за Съвета на настоятелите – петима членове;
 • за КС – Председател и двама членове;
 1. приема програмата за дейността и развитието на Настоятелството,
 2. взема решения за преобразуване или прекратяване на Настоятелството;
 3. приема бюджета на Настоятелството;
 4. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
о отменя решения на другите органи на Настоятелството, които противоречат на закона Устав! или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на настоятелството;
 1. изслушва и приема отчетите на Съвета на настоятелите и Контролния съвет на Настоятелството.
 2. взема решения и по други въпроси, които са му възложени с този Устав.
 3. взема решения за участие в други организации.
/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Настоятелството.
/3/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
/4/ Решенията на органите на Настоятелството, които са взети в пРотиворечи! Л“ тякона Устава или предходното решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Настоятелството или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаване , но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
/5/ Спооовете по ал 3 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация на Настоятел^лтюто° от всеки член на Настоятелството или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно ог една годи датата на вземане на решението.
Чл.19 Ръководните органи на Настоятелството се избират за срок от четири години.
Чл.20 Съветът на настоятелите управлява и представлява Насто^^Т°^аТ° всички документи, касаещи неговата дейност се подписват от неговия Председател.
Чл.21 Съветът на настоятелите на Настоятелството:
 1. възлага на Председателя на Настоятелството да го представлява пред трети лица;
 2. осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание,
 3. разпорежда се с имуществото на настоятелството при спазване на този Устав и решенията на Общото събрание;
 4. подготвя и внася за одобрение от Общото събрание проект за бюджет и програма за дейността на Настоятелството;
 5. подготвя и внася в общото събрание годишен отчет за дейността си;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Настоятелството и носи отговорност за това;
 7. създава работни групи за подготовката и организирането на определени дейности от Настоятелството, като определя техния мандат и избира техните членове измежду членовете на Настоятелството;
 8. организира и провежда тържествата в училището и извън него с помощта на комисията по тържествата избрана сред учителския колектив;
 9. взема решения и по други въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание или са му възложени от закона и този Устав;
Чл.22 /1/ Съветът на настоятелите на Настоятелството се свиква от Председателя на редовни заседания най-малко веднъж месечно по време на учебната година. Председателят е длъжен да свика заседание на Съвета на настоятелите при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Съвета на настоятелите в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Съвета на настоятелите. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Съвета на настоятелите негов член.
/2/ Съветът на настоятелите на Настоятелството заседава редовно, когато на заседанията присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/3/ Съветът на настоятелите взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието, освен когато законът или този Устав изискват друго мнозинство. Решенията по чл.21, т.З и т.6 се взимат обикновено мнозинство от всички членове на Съвета на настоятелите.
/4/ Съветът на настоятелите може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Съвета на настоятелите.
Чл.23/1/ Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.
/2/ Председателят на Съвета на настоятелите на Настоятелството:
 1. свиква и ръководи заседанията на Настоятелството;
 2. организира дейността на Настоятелството в съответствие с Устава и решенията на органите на Настоятелството;
 3. представлява Настоятелството пред всички трети лица, органи и организации и подписва всички документи на Настоятелството;
 4. участва в работата на Педагогическия съвет и има право да внася за обсъждане материали в него;
 5. в случай на невъзможност на Председателя да изпълнява временно функциите си, Съветът на настоятелите определя негов заместник.
Чл.24 Контролният съвет на Настоятелството:
 1. контролира дейността на Настоятелството;
 2. потвърждава пред Общото събрание годишния отчет на Настоятелството;
 3. извършва надлежни проверки и контролира отчетността и документацията на Настоятелството.
Чл.25 Председателят на Контролния съвет организира и ръководи дейността на Контролния съвет.
   1. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
Чл.26 Имуществото на Настоятелството се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.
Чл.27 Настоятелството не може да взема никакви решения относно изразходването на средства, постъпили в училището по линията на неговото бюджетно финансиране. Директорът на училището информира Настоятелството за състоянието и изразходването на училищния бюджет.
Чл.28 Настоятелството осъществява своята дейност, като набира необходимите средства и определя начина на тяхното изразходване. Настоятелството не разпределя печалба.
Чл.29 Настоятелството набира средства от:
 1. вноски от родителите на учениците;
 2. спонсорство и дарения;
 3. платени прояви на ученици и училищни колективи, организирани от Настоятелството;
 4. допълнителна стопанска дейност съгласно Устава;
 5. събрани вноски от членски внос.
Чл.З0 /1/ Средствата на Настоятелството се изразходват за:
 1. осъществяването на целите на Настоятелството;
 2. организиране и провеждане на извънкласни и извън училищни форми на обучение по различни учебни предмети, изкуства и спортове;
 3. поддръжка и подобряване на материално-техническата база на училището;
 4. разходи, осигуряващи нормалното протичане на учебния процес, когато отделените за това средства в бкджета на училището са недостатъчни;
 5. създаване на здравословни и безопасни условия за обучение на учениците и работа на персонала на училището;
 6. организиране на екскурзии, почивки и други развлечения на учениците;
 7. материално подпомагане на ученици от семейства с тежко материално състояние.
/2/ Настоятелството може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на своите цели.
/3/ Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Настоятелството се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Настоятелството съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на общественополезна дейност. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
/4/ За безвъзмездно разходване на имуществото на Настоятелството е необходимо мотивирано решение, взето от общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали Настоятелството до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
 5. други лица, определени със закон.
/5/ Настоятелството не може да сключва сделки с лицата по ал. 4, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Настоятелството или са сключени при публично обявени общи условия.
Чл.31 Настоятелството съхранява набраните средства по собствена банкова сметка, която се управлява от Председателя и касиера на Настоятелството.
Чл.32 Всеки член на Настоятелството има неограничено право на достъп до документацията на Настоятелството, която се води и съхранява при Председателя, който е длъжен незабавно да я предостави при поискване.
V.ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ
Чл.ЗЗ /1/Училищното, настоятелство е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Председателят на заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
/2/Училищното настоятелство изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:
 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Настоятелството и постигнатите резултати;
 2. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 3. приходите от другите дейности за набиране на средства;
 4. финансовия резултат.
/З/Докпадът за дейността и финансовият отчет на Училищното настоятелство е публичен. Те се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър и на интернет страницата на Настоятелството.
VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕБИ
Чл.34 Настоятелството може да се прекрати:
 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на Софийски градски съд в случаите на чл. 13. ал.1, т. 3 отЗЮЛНЦ.
Чл.35 Настоятелството може да се ликвидира по реда на ЗЮЛНЦ, респективно ТЗ, като цялото негово имущество, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предава в полза на училището.
Чл.36 За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите на този Устав в случай, че противоречат на закона се заместват по право от повелителните му правила.
Чл.37 Настоятелството има за свой печат, който представлява- окръжност по периферията, на която е изписано: „Училищно Настоятелство на 2 СОУ „Емилиян Станев“, а в средата – гр.София.
Настоящият Устав е приет на извънредно Общо събрание на Настоятелството, състояло се на 23.01.2012 година, приети промени на ОС от 09.05.2012г,
Председател на Съвета на настоятелите: