ПРАВИЛНИК на УН

Regulations_2ro_sou

 ПРАВИЛНИК

за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Сдружение „Училищно Настоятелство на Второ СОУ „Академик Емилиян Станев“, гр.София

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на „Училищно Настоятелство на Второ СОУ „Академик Емилиян Станев“, гр.София, наричано по-долу „Настоятелството“, и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото му.

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 2. Настоятелството извършва дейност в обществена полза, като основният предмет на дейност е подпомагане на материалното осигуряване на учебно-възпитателния процес на децата в училището, поддръжка и подобряване на материалната база на училището, организиране на допълнителни извънкласни и извънучилищни форми на обучение по различни учебни предмети, спортове и изкуства, с цел да се поддържа благоприятна за развитието на децата материална и духовна среда, създаване на условия, според възможностите на Настоятелството за подобряване на социалната интеграция на децата, произхождащи от т.н. „рискови групи“. Настоятелството може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната си дейност, включваща организиране на допълнителни извънкласни и извънучилищни форми на обучение по различни учебни предмети, спортове и изкуства, като използва прихода за постигане на определените в устава цели.

Чл. 3. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Устава на Настоятелството, като се използват предвидените средства.

Чл. 4. (1)Всяка година Общото събрание приема основните насоки за развитие на Настоятелството и програма за осъществяването на дейността му.Съветът на настоятелите изготвя проект за програма за осъществяване на дейността на Настоятелството, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й. (2)Съветът на настоятелите изготвя проект за програма за осъществяване на дейността на Настоятелството, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.

(3)Проектът за програма за осъществяване на дейността се предоставя на вниманието на членовете на Настоятелството в рамките на срока от обявяване на поканата за свикване на Общо събрание до провеждането му.

(4)Всеки член на Настоятелството може да прави възражения и предложения по проекта за програма.

Чл. 5. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника се провеждат текущи работни срещи на настоятелите и се създават временни и постоянни работни групи. (2)Членове на работните групи могат да бъдат само членове на Настоятелството.

(3)Създаването на работни групи става с решение на Съвета на настоятелите на Настоятелството. С решението се определя мандатът на работната група и се избират членовете й.

(4)Временните работни групи предават на Съвета на настоятелите доклад за извършената дейност след приключването й, както и резултатите от тази дейност. Постоянните работни групи докладват на Съвета на настоятелите в оперативен порядък.

(5)След обсъждане на предоставените от работната група доклади и резултати, Съветът на настоятелите може да предостави допълнителен срок на работната група за довършване на поставените задачи или на поставени допълнителни такива.

Чл. 6. (1)Съветът на настоятелите взема оперативни решения за изпълнение на програмата за осъществяване на дейността на Настоятелството, в това число относно необходимите средства за организирането на съответните мероприятия и лицата, които ще ги провеждат.

Чл. 7.(1)Настоятелството осъществява и допълнителна стопанска дейност, която е спомагателна и е свързана с основния предмет на дейност на сдружението.

(2)При осъществяването на тази дейност органите на Настоятелството се съобразяват с правилата на Търговския закон, общото гражданско законодателство и специфични правила предвидени в законови и подзаконови нормативни актове.

Чл. 8. (1)Съветът на настоятелите в началото на всяка година изготвя доклад за дейността на Настоятелството.

(2)Докладът съдържа данни за осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Настоятелството и постигнатите резултати; размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства, финансовия резултат.

(3)Докладът се предоставя на разположение на членовете на Настоятелството в рамките на срока за свикване на годишното Общо събрание до провеждането му.

(4)Общото събрание приема Доклада за дейността на Настоятелството след обсъждането.

(5)До 31 май на всяка година приетият на Общото събрание доклад се представя за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезната дейност към Министерството на правосъдието.

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Чл. 9. Имуществото на Настоятелството включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.

Чл. 10. (1) Общото събрание приема годишен бюджет на Настоятелството.

(2) Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Съвета на настоятелите не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася. Предоставя се възможност на членовете на Настоятелството да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание.

(3) Бюджетът на Настоятелството се изпълнява от Съвета на настоятелите.

(4) В срок до 31 март на всяка година Съветът на настоятелите съставя годишен счетоводен отчет и го представя на Общото събрание. Контролният Съвет потвъждава годишния счетоводен отчет пред Общото събрание.

(5) Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на Настоятелството.

(6) След приемането му от Общото събрание. Съветът на настоятелите представя и заявява годишния счетоводен отчет за вписване в Централния регистър в срок до 31 май на съответната година.

Чл. 11. (1) Източници на средства на Настоятелството са имуществени вноски на членовете, приходи от допълнителна стопанска дейност, дарения от физически и юридически лица, спонсорство, финансирания по програми на Европейския съюз, международни организации или държавни и общински органи и институции.

(2) Имуществените вноски на членовете включват годишния членски внос и допълнителни вноски въз основа на решение на общото събрание на Настоятелството.

(3) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и срок на внасяне от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

(4) Настоятелството може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти при спазването на действащото в България законодателство.

(5) Настоятелството набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане на дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от Европейския съюз, международни организации, държавни и общински органи и институции при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България

Чл. 12. Средствата на Настоятелството се използват за постигане на целите, определени в Устава и за изпълнение на неговия предмет на дейност.

Чл. 13. (1) При осъществяване на дейността си Настоятелството разходва средствата си възмездно и безвъзмездно, като взема предвид волята на дарителите си. Съветът на настоятелите определя реда за опериране със средствата, налични в касата и по банковата сметка на Настоятелството.

(2) Настоятелството може да придобива и да се разпорежда възмездно с вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна и да реализира приходи по възмездни двустранни договори, необходими или полезни за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в устава, при спазване на българското законодателство.

Чл. 14. (1) Настоятелството може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Устава.

(2) За безвъзмездно разходване на имущество на Настоятелството, Общото събрание взема решение с мнозинство от 2/3 от всички присъствуващи членове.

(3) Настоятелството не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението и са сключени при публично обявени общи условия.

Чл. 15. Разходите, които Настоятелството извършва, включват:

1. разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на сдружението и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на Настоятелството по чл. 2 от Правилника;

2. разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на Настоятелството;

3. разходи за осъществяване на функциите на органите на Настоятелството и изпълнението на правомощията им, в това число разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество, разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни, други разходи по осъществяването на организацията и аминистративното управление на дейността на Настоятелството, включително разходи по организацията и провеждането на общо събрание на Настоятелството, разходи по организацията и провеждането на заседанията на Съвета на настоятелите, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл.5, ал.1 от Правилника.

Чл. 16. (1) Настоятелството разходва имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 2 от Правилника в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и годишна програма за дейността на сдружението.

(2) Разходването на имуществото на Настоятелството се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на Настоятелството и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност на Настоятелството.

(3) Всеки конкретен разход се одобрява предварително от Съвета на Настоятелите. Като изключение, разходи в размер до 1000/хиляда/ лева се одобряват предварително от Председателя на Настоятелството, който докладва разхода на следващото заседание на Съвета на Настоятелите.

(4) Счетоводството на Настоятелството изготвя обяснителна записка, която прилага към всеки разходен документ. В края на всеки месец счетоводството изготвя подробна справка за всички извършени разходи през съответния месец, която представя на Съвета на Настоятелите.

(5) Всички плащания от Настоятелството, определени в сключени с него договори се извършват по банков път. Максималният размер на паричните средства в брой в касата на Настоятелството не трябва да надхвърля 500 /петстотин/ лева и всички плащания до този размер трябва да бъдат предварително одобрени от Председателя. В случай, че в касата постъпят средства над тази сума, паричните средства, които я надхвърлят, се внасят по банковата сметка на Настоятелството.

Чл. 17. Настоятелството подпомага физически или юридически лица само ако чрез това подпомагане се постигат целите на Настоятелството, определени в Устава.

Чл. 18. (1) В годишната програма за осъществяване дейността на Настоятелството, приемана от Общото събрание, се определят дейностите и мероприятията, включени в предмета на основната дейност на Настоятелството, които то ще извършва през съответната календарна година.

(2) Годишната програма предвижда общите действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на всяко мероприятие или отделна дейност. С приемането на годишната програма се одобряват предложените от Съвета на настоятелите проекти на план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година. Конкретните мерки за осъществяването на всяко мероприятие се определят и осъществяват от Съвета на настоятелите

(3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техния вид, размер, предназначение, начин на разходване се определят от Общото събрание с годишната програма за осъществяване дейността на Настоятелството и се предвиждат в годишния бюджет.

(4) С годишната програма Общото събрание на Настоятелството възлага на Съвета на настоятелите да организира и осъществи планираните отделни дейности и мероприятия и го оправомощава да разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства.

Чл. 19. В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година да се изразходват средства за подпомагане на членове на Настоятелството и външни лица, Общото събрание определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на Настоятелството, реда и критериите за подбор, по които Съветът на настоятелите определя конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.

Чл. 20. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на Настоятелството и законодателството на Република България.

Настоящият Правилник е приет на извънредно Общо събрание на Сдружение „Училищно Настоятелство на Второ СОУ „Академик Емилиян Станев“ гр.София, състояло се на 23.01.2012 г.