ДОКУМЕНТИ

Училищното настоятелство подпомага родители за закупуване на помагала. 

С парични суми за помагала ще бъдат подпомагани ученици с един родител (самотен родител, деца с починал родител).

Помощта е в размер стойността на помагалата, но не повече от 40 лв.

За да се получи помощ, следва да се попълни формулярът, който може да се изтегли от сайта на УН и да се депозира в библиотеката до края на месец септември 2016г. Към формуляра следва да бъдат приложени копия от документи, удостоверяващи факта, че ученикът е с един родител. Формулярът трябва да бъде попълнен и от класния ръководител в частта, в която да изрази мнение.

В случаите, в които помагала се закупуват общо от целия клас, следва да се представи на УН фактура, придружена със списък на учениците от класа, като името на подпомогнатия ученик бъде отбелязано.

В останалите случаи сумата се получава срещу разписка. Можете да изтеглите формуляра от тук:

Molba pomo6t za pomagala.docx 1

 

2.  Училищното настоятелство подпомага надарени деца за участия в състезания, фестивали, конкурси.

За помощ при участие на ученици в прояви може да се кандидатства, като се попълни формуляра, качен на сайта и се депозира в библиотеката.

Паричната помощ е в размера, необходим за участие в проявата, но не повече от 50 лв. Можете да изтеглите формуляра от тук:

 molba-pomo6t-za-proiavi-docx-1